SąlygosSERVERIO PAJĖGUMŲ PARDAVIMO SUTARTIS


Aš, klientas (toliau - Paslaugų gavėjas), iš vienos pusės,
ir
UAB „Ramigna“, įmonės kodas 304612421, adresas J. Savickio g. 4, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Armino Gužausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas) iš kitos pusės, toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,
Atsižvelgdamos į tai, kad:
Paslaugų teikėjas teikia su virtualiomis valiutomis susijusias – kriptovaliutos gavybos įrenginio serverio pajėgumų pardavimo paslaugas (angl. cloud mining) (toliau – Paslaugos) ir turi reikiamos patirties ir įgūdžių šioje srityje;
Paslaugų gavėjas susipažino ir sutinka su šia serverio pajėgumų pardavimo sutartimi ir siekia įsigyti Paslaugas, kurias teikia Paslaugų teikėjas;
Todėl Šalys sudaro šią serverio pajėgumų pardavimo sutartį (toliau – „Sutartis“) ir susitaria dėl toliau išvardytų sąlygų.
Sutarties dalykas
Šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugų gavėjui Paslaugas, o Paslaugų gavėjas įsipareigoja apmokėti už suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
Paslaugų teikėjas teikia Paslaugas Paslaugų gavėjui laikydamasis šių sąlygų:
Sutarties plano kaina: pagal pasirinktą greitį
Kasama kriptovaliuta (algoritmas) – Ethash
Pradžios data – Paslaugos paleidimo patvirtinimo gavimas
Sutarties terminas – 24 mėn.

Kasama kriptovaliuta (algoritmas) yra kriptovaliutos gavybos įrenginiu išgaunamas algoritmo tipas. Nuo Sutarties sudarymo momento, bus kasama ethash kriptovaliuta.
Kasimo pajėgumas, tai kasybos rezultatas, kurį kriptovaliutos gavybos įrenginys gali iškasti per sekundę. Kasybos galia priklauso nuo kintamojo faktoriaus (sudėtingumo lygio), todėl galutinis kasybos rezultatas Sutarties galiojimo metu gali skirtis.
Paslaugų teikėjas patvirtina ir garantuoja, jog jis turi visą techninę įrangą reikalingą Paslaugų teikimui. Paslaugų teikėjas patvirtina ir garantuoja, jog visą Sutarties laikotarpį Paslaugas teiks sąžiningai ir tinkamai, laikydamasis tokiai veiklai taikomų standartų ir reikalavimų.
Paslaugų gavėjas pasirašydamas šią Sutartį patvirtina, jog jis yra pilnametis.

Atlyginimas ir paslaugos
Paslaugų gavėjas už Paslaugų teikimą Paslaugų teikėjui moka Sutarties plano mokestį pagal pasirinktą greitį (Sutarties 1.2 punkto A) ir Sutartyje numatytus aptarnavimo mokesčius.
Paslaugų gavėjas Sutarties plano mokestį pagal https://cloud.kriptovaliutos.org/ pasirinktą greitį (suma su PVM), sumoka per 1 (vieną) dieną nuo Sutarties pasirašymo. Sumokėtas greičio mokestis leidžia Paslaugomis naudotis 24 (dvidešimt keturis) mėnesius.
Paslaugų gavėjas moka aptarnavimo mokestį 0,02 Eur už 1 MH/s (su PVM) per dieną.
Aptarnavimo mokestis numatytas Sutarties 2.3 punkte Paslaugų gavėjo pasirinkimu išskaičiuojamas 1 (vieną) kartą per mėnesį iš per 1 (vieną) mėnesį Paslaugų gavėjo iškastų kriptovaliutų, atskaičius aptarnavimo mokestį arba Paslaugų gavėjas aptarnavimo mokestį moka savarankiškai pagal https://cloud.kriptovaliutos.org/ nustatytas išmokėjimo sąlygas.
Paslaugų gavėjas Paslaugą aktyvuoja per 24 val. nuo amokėjimo numatyto Sutarties 2.2 p. gavimo momento.
Paslaugų teikimo metu Paslaugų gavėjo kasama kriptovaliutų dalis automatikšai dengia Sutarties 2.3 p. numatytą aptarnavimo mokestį ir jį padengus vykdomas kasimas Paslaugų teikėjui.
Paslaugų gavėjas iškastą kriptovaliutą gauna į Paslaugų gavėjo nurodytą elektroninę piniginę (angl. ewallet) ne rečiau nei vieną kart per mėnesį.

Paslaugų teikėjo įsipareigojimai
Paslaugų teikėjas įsipareigoja pagal Sutartį (pasirinktą iškasimo greitį) iškastą kriptovaliutą pervesti į Paslaugų gavėjo nurodytą elektroninę piniginę ne rečiau nei vieną kartą per mėnesį.
Paslaugų teikėjas patvirtina, jog Paslaugų teikimo sąlygos (pavedimų įkainiai) gali keistis priklausomai nuo įvairių rinkos sąlygų ir visada bus nurodomi svetainėje.
Paslaugų teikėjas patvirtina, jog negali garantuoti rinkoje esančių kriptovaliutų kainų svyravimų ir neatsako už tai, kad kasimas tampa nepelningu. Paslaugų gavėjas patvirtina, jog yra tinkamai informuotas apie Paslaugų teikimo rizikingumą ir tai, kad Paslaugos gali neatsipirkti.
Paslaugų gavėjas patvirtina ir garantuoja, jog Paslaugos bus teikiamos (serveris nepertraukiamai dirbs) ne mažiau kaip 95 (devyniasdešimt penki) procentai metinio laiko.
Konfidencialumas ir asmens duomenų apsauga
Šalys įsipareigoja be kitos Šalies išankstinio rašytinio sutikimo neatskleisti konfidencialios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, taip pat nesudaryti sąlygų, kad konfidenciali informacija būtų tyčia arba netyčia atskleista, perduota ar kitu būdu perleista tretiesiems asmenims.

Konfidencialia informacija laikoma:
bet kokiu būdu išreikšta informacija (rašytinė, žodinė, elektroninė ar vizualinė), kuria Šalys apsikeičia Sutarties sudarymo ir vykdymo metu ir kuri yra susijusi su Šalių verslu, įskaitant, bet neapsiribojant, komercines paslaptis;
informacija, susijusi su Šalių teisėmis ir įsipareigojimais;
ši Sutartis, jos dalis, ar kopijos, Paslaugų teikėjo e-wallet, Sutarties priedai bei kita su Sutartimi susijusi informacija.
Paslaugų gavėjas sutinka šios Sutarties sudarymo tikslu https://cloud.kriptovaliutos.org/ susikurti asmeninę paskyrą (personal acount) Paslaugų teikėjui nurodant savo vardą ir pavardę, emailo adresą, telefono numerį, elektroninę piniginę ir slaptažodį. Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjas gali prašyti Paslaugų gavėjo pateikti papildomą informaciją. Paslaugų teikėjas įsipareigoja tvarkyti Paslaugų gavėjo asmens duomenis šioje Sutartyje nustatyta tvarka, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų.

Sutarties galiojimas, pakeitimai ir nutraukimas
Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki tinkamo ir visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne trumpiau nei 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo momento. Pasibaigus šiam terminui Šalys gali raštu susitarti Sutartį pratęsti papildomam terminui.
Šalys susitaria, jog jeigu per dieną iškastų kriptovalių nepakanka sumokėti aptarnavimo mokesčiui numatytam Sutarties 2.3 p. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl nepelningumo.
Sutarties nutraukimo atveju, nurodytu Sutarties 5.2 ir tais atvejais kai nėra Paslaugų gavėjo kaltės, Paslaugų gavėjo sumokėtas Sutarties plano mokestis Paslaugų gavėjui nėra gražinamas.
Sutarties Šalys turi teisę nutraukti Sutartį informuodamos apie tai raštu kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu viena Šalis iš esmės pažeidžia savo šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus ir neištaiso tokio pažeidimo per protingą terminą nuo atitinkamo kitos Šalies pranešimo, reikalaujančio ištaisyti tokį Sutarties pažeidimą, pateikimo dienos.
Paslaugų gavėjas nutraukdamas Sutartį, privalo visiškai atsiskaityti su Paslaugų teikėju už faktiškai tinkamai suteiktas Paslaugas, šioje Sutartyje numatyta tvarka.
Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių raštišku susitarimu.
Sutartis gali būti keičiama ar pildoma, o Sutarties pakeitimai ar papildymai įsigalioja tik jeigu yra pasirašyti abiejų Sutarties Šalių. Sutarties papildymai įsigalioja nuo jų pasirašymo dienos, nebent juose nurodyta vėlesnė įsigaliojimo diena.

Bendrosios sąlygos
Bet kuriai iš Šalių pažeidus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, Sutartį pažeidusi Šalis įsipareigoja kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai visus nuostolius, kuriuos patyrė nukentėjusioji Šalis dėl tokio Sutarties pažeidimo ar įsipareigojimų nevykdymo.
Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
Šalys susitaria, kad visi su šia Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos, nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos teisme pagal Paslaugų teikėjo buveinės adresą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
Pranešimai
Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai toliau nurodytais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:
Paslaugų teikėjui:
Arminui Gužauskui
El.p. arminas@kriptovaliutos.org
Tel.: Paslaugų gavėjui:
Vardas Pavardė
El.p.
Tel.:
Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama mažiausiai prieš 3 (tris) dienas. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie savo buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.
Ši Sutartis pasirašyta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
TAI PATVIRTINDAMOS, ir tinkamai įvertinusios Sutarties turinį, Sutarties sudarymo, jos įvykdymo ir sudarytos Sutarties nevykdymo (netinkamo vykdymo) pasekmes, Šalys (ar Šalių tinkamai įgalioti atstovai) sudarė šią Sutartį.

Paslaugų teikėjas:
UAB „Ramigna“
Į. k. 304612421
PVM kodas LT100011288110
Adresas: J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius
Direktorius
Arminas Gužauskas
,